ПАРАМЕТРИ НА ЛЕЩИТЕ  2

       Един основните показатели на лещата е главното фокусно разстояние, ограничено между задната главна точка и задния главен фокус.
       Ако през лещата се пропусне лъч, успореден на оптичната ос, той ще се пречупи два пъти - веднъж при прехода въздух - стъкло и втори път при прехода от стъкло и въздух и ще премине през главния фокус. Ако падащия и пречупения лъч се продължат мислено съответно по посока на разпространение и обратна посока, те ще се пресекат в точка Н. Мислено създаваме равнина, преминаваща през точка Н и перпендикулярна на главната оптична ос на лещата. Равнината се нарича задна главна равнина на лещата, а точката на пресичане с главната оптична ос на лещата (точка E) - задна главна точка.   Разстоянието ЕF се нарича задно главно фокусно разстояние. По същия начин се намират и предната главна равнина и предното главно фокусно разстояние. Фокусното разстояние е константно за всяка леща и зависи от радиусите на сферичните повърхности (R1 и R1) и показателя на пречупване на материала, от който са изработени.

       Оптична сила на лещата. За мерна единица на оптичната сила се  приема леща, чието главно фокусно разстояние е равно на 100 см. и се нарича диоптър (D). Колкото по-силно една леща пречупва светлината, толкова по-голяма е нейната оптична сила, като зависимостта е фокусното разстояние е равно на 100 делено на оптичната сила на лещата. Ако например главното фокусно разстояние на една леща е 20 см., нейната оптична сила е 100:20 = 5 D. Обратно, по оптичната сила на една леща може да се изчисли главното и фокусно разстояние.
       За събирателните лещи оптичната сила е положителна и се обозначава със знака "+" пред стойността. При разсейвателните лещи знакът е "-".
       Изражението на оптичната сила в диоптри е удобно, защото позволява да се определи оптичната сила на система от няколко лещи. Ако например е необходимо да се определи главното фокусно разстояние на система от положителна леща с главно фокусно разстояние 40 см. и отрицателна леща с оптична сила -2 D, имаме следната ситуация: 100:40 = 2,5 D, оптичната сила на първата леща е +2,5, а сумарната на системата е 2,5 - 2 = 0,5 D.  Главното фокусно разстояние на системата е 100:0,5 = 200 см.

       Формула на лещата. Разстоянието от предмета до предната главна равнина на лещата (а) се нарича предметно разстояние, а разстоянието от задната главна равнина на лещата до изображението (b) се нарича образно разстояние. Между предметното, образното разстояние и фокусното разстояние съществува следната зависимост: 1/f = 1/a +1/b. Тъй като f e постоянна величина, с промяната на а се променя и b (при увеличение на а намалява b и обратното). Равнината, в която с проектира изображението се нарича фокална равнина.


начало
macropic.net © 2009-2015  Всички снимки и материали, публикувани в този сайт са със запазени авторски права. Използването им без съгласието на администраторите на сайта е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права.

e-mail:  macropic@abv.bg    
              mail@macropic.net    
skype:   macropic


СТАТИИ ЗА МАКРОФОТОГРАФИЯТА


СТАТИИ ЗА ФОТОГРАФИЯТА


ХУМОР


MADE  IN  BULGARIA

НАЧАЛО

ВЕЛИКИ ФОТОГРАФИОСНОВНИ ФОТОГРАФСКИ
ПОНЯТИЯ


ОСНОВИ НА ЦИФРОВАТА ФОТОГРАФИЯ


ФОТОГРАФСКИ ЖАНРОВЕ